Portfólio Služieb

Bezpečnostné politiky, analýzy, štúdie a dokumentácia

Analýzy bezpečnostných rizík; Bezpečnostné politiky; Projekty optimalizácie bezpečnostných opatrení a nákladov;

Implementácia procesného riadenia oblasti ochrany osôb, majetku a informácií;

Bezpečnostné štúdie; Štúdie realizovateľnosti; Bezpečnostné projekty; Interné bezpečnostné predpisy a štandardy; Návrh a projekcia technického zabezpečenia; Prevádzkové poriadky, bezpečnostné smernice, postupy pre riešenie mimoriadnych situácií

Zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kontrolné a auditorské činnosti

Komplexný bezpečnostný audit, posúdenie úrovne bezpečnosti alebo ochrany kritickej infraštruktúry;

Audit subsystémov bezpečnosti, napríklad informačnej bezpečnosti, fyzickej alebo technickej ochrany; Jednorázový/periodický quality monitoring dodávateľov bezpečnostných služieb a technológií; Audit a kontrola strážnych služieb; Súčasťou auditnej činnosti môžu byť aj penetračné testy jednotlivých bezpečnostných opatrení.

Audit informačnej bezpečnosti; Audit ochrany utajovaných skutočností; Audit osobných údajov; Audit užívania legálneho SW; Audit personálnej bezpečnosti; Audit administratívnej bezpečnosti; Audit krízového riadenia

Poradenstvo a implementácia systémov ochrany osob, majetku a informácií

Implementácia komplexných bezpečnostných systémov, systémov ochrany osôb a majetku;

Zavedenie systémov ochrany informácií a systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISO 2701 – ISMS);

Informačná bezpečnosť informačných systémov štátnej správy, verejnej správy a privátnych subjektov;

Ochrana utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov;

Poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany

Projektová a inžinierska činnosť

Projekcia bezpečnostných technológií (PTZS, EPS, CCTV, SKV, MR...), projekcia ostatných slaboprúdych technológií pre vybavenie budov (MaR, LAN, JČ...), projekcia telekomunikačných systémov a sietí (zemné trasy pre diaľkové optické káble, vláknová optika, prenosové telekomunikačné systémy), projekty metropolitných sietí a integrovaných bezpečnostných systémov, projekty dopravnej bezpečnostnej signalizácie, zaisťovanie autorského dozorua odborného technického prevzatia, outsourcing projektového manažmentu a riadenia bezpečnostných stavieb.

Špeciálne technické služby

Ochrana a obranné technické prehliadky proti nasadeniu operatívnej odpočúvacej techniky; Ochrana telekomunikačných systémov proti odpočúvaniu; Ochrana informačných systémov proti vírom a neoprávnenej manipulácii s údajmi; Projekcia bezpečnej rokovacej miestnosti

Zabezpečujeme

Profesionálne poradenské služby v oblasti aplikáciezákona č. 215/2004 Z. z.

a) spracovanie kompletnej bezpečnostnej politiky organizácie (inštitúcie)
b) návrh bezpečnostného systému
c) spracovanie bezpečnostných analýz a projektov
d) aplikácia systému ochrany
e) spracovanie návrhu systému technického zabezpečenia objektu (varianty riešenia, technológie, náklady)
f) audit bezpečnostného systému organizácie (úradu) alebo jeho časti
g) audit ochrany utajovaných skutočností
h) audit ochrany osobných údajov
i) bezpečnostný audit alebo kontrola kvality výkonu strážnej služby, periodické kontroly výkonu strážnej služby
j) audit bezpečnosti informačného systému a služby v oblasti bezpečnosti informačného systému a jeho certifikácie
k) bezpečnostné vzdelávania a školenia
l) posúdenie ponúk na dodávku bezpečnostných technológií a služieb, servisnýcha dodávateľských zmlúv
m) prevzatie dodávok od montážnych firiem
n) ochrana proti nasadeniu komerčnej odpočúvacej techniky
o) organizácia výberových konaní na dodávateľa bezpečnostných technológií a služieb
p) spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti